Jongejan Bouwmanagement is actief in alle fasen het bouwproces, van initiatief- tot en met de nazorgfase. Gedurende de verschillende projectfasen wordt het project steeds verder gedefinieerd. Iedere projectfase wordt in de praktijk afgesloten met een fasedocument. In het fasedocument wordt de stand van zaken voor kosten, planning, kwaliteit, organisatie en informatie vastgelegd. Mogelijke afwijkingen ten opzichte van het eisen en wensenpakket worden inzichtelijk gemaakt ten behoeve van nadere besluitvorming. Na goedkeuring van het fasedocument wordt de desbetreffende projectfase, na goedkeuring van alle betrokken partijen, afgesloten en dient als uitgangspunt voor de opeenvolgende projectfase.

Per projectfase zijn onze diensten en producten aangegeven.

Gedurende de initiatieffase wordt bepaald of sprake is van een project aan de hand van een nadere specificatie. Deze specificatie omvat de doelstellingen en/of de op te lossen problemen met het bijbehorende na te streven projectresultaat. Tot slot vindt een verdere afbakening plaats door aan te geven wat wel en wat niet tot het projectresultaat behoort.

Diensten / producten initiatieffase:

 • Haalbaarheidsstudie(s)
 • Huisvestingsplan opstellen of analyseren
 • Locatieonderzoek in relatie tot (strategisch) vastgoedmanagement
 • Marktconformiteitstoets
 • Inspecties (o.a. nulmeting)
 • Quick-scan of deepscan (o.a. brandveiligheid, dakbeveiliging)
In de definitiefase worden de eisen en wensen van de opdrachtgever(s) geformuleerd, rekening houdend met de geldende randvoorwaarden. Bij het formuleren van de eisen wordt onderscheid gemaakt tussen functionele (gewenste prestaties) en operationele (gebruik) eisen. Hierbij wordt niet alleen vanuit het oogpunt van de opdrachtgever(s) gekeken naar het project, maar ook vanuit de uiteindelijke gebruiker.

Diensten / producten definitiefase:

 • Huisvestingsadvies
 • Demarcatielijst in relatie tot verantwoordelijkheden
 • Programma van eisen
 • Bouwkostenadvies (o.a. beheersing, reductie, exploitatie)
In de ontwerpfase wordt invulling gegeven aan de vorm en inhoud van het project. Waar bestaat het project uit? Welke onderdelen maken onderdeel uit van het project? Afhankelijk van de omvang het project werken diverse deskundigen gezamenlijk aan de invulling. Essentieel gedurende de ontwerpfase is voortdurend de vastgelegde eisen en wensen vanuit de definitiefase in acht te nemen. Een duidelijk projectstructuur is daarbij een uitstekend middel om de beheersaspecten kosten, planning, kwaliteit, organisatie en informatie voortdurend te monitoren.

Diensten / producten ontwerpfase:

 • Projectmanagement voorlopig ontwerp (VO) / definitief ontwerp (DO)
 • Architecten- en adviseurselectie
 • Procesmanagement vergunningtraject(en)
 • Bouwkostenadvies (o.a. beheersing, reductie en exploitatie)
De verdere uitwerking van het vastgestelde definitief ontwerp vindt plaats in de voorbereidingsfase. In deze fase worden alle hulpmiddelen, materialen en voorschriften uitgewerkt in verschillende einddocumenten welke aansluiten op het projectresultaat. De einddocumenten vormen als het ware het draaiboek aan de hand waarvan het project in de realisatiefase vlekkeloos kan worden uitgevoerd.

Diensten / producten voorbereidingsfase:

 • Projectmanagement bestek of technische omschrijving
 • Procesmanagement vergunningtraject(en)
 • Procesmanagement projectaanbesteding (o.a. Best Value Procurement/prestatie-inkoop)
 • Second opinion aanbestedingsdocumenten
 • Bouwkostenadvies (o.a. beheersing, reductie en financiering)
In de realisatiefase vindt de uitvoering van het projectresultaat plaats, waarbij al het werk van de voorgaande fasen wordt geïntegreerd. Tijdens de realisatiefase kan het aantal betrokken partijen fors toenemen ten opzichte van de voorgaande projectfasen. Als de realisatiefase eenmaal in gang is gezet wordt het doorvoeren van wijzigingen in de uitwerking bijna onmogelijk en kan dat mogelijk leiden tot hogere investeringskosten of een gewijzigde realisatietijd.
Diensten / producten realisatiefase:

 • Bouwbegeleiding (directievoering en bouwtoezicht)
 • Opleveringskeuring
 • Bemiddeling en/of second opinion
De nazorgfase vangt aan bij oplevering van het projectresultaat. In de nazorgfase wordt het uiteindelijke projectresultaat in gebruik genomen, beheert en onderhouden. Van alle projectfasen is de nazorgfase de belangrijkste. Om de nazorgfase succesvol te laten zijn, is het van belang dat tijdens en/of kort op de oplevering volledige informatieoverdracht plaatsvindt vanuit de uitvoerende partijen richting de opdrachtgever(s) en andere formaliteiten tijdig worden afgehandeld. Als voornaamste onderwerpen worden genoemd de afhandeling van de restpunten, revisiebescheiden, instructie- en onderhoudsvoorschriften technische installaties, tijdig afsluiten benodigde verzekeringen, leveringscontracten en onderhoudscontracten.

Diensten / producten nazorgfase:

 • Projectmanagement onderhoudswerkzaamheden
 • Inspecties (o.a. nulmeting, brandveiligheid, dak- en/of bliksembeveiliging)
 • Levensduurkosten beschouwen (LCC-methodiek)
 • Gebruik-, beheer- en onderhoudsadvies
 • Lange termijn huisvestingsplan